Tin Tức

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Thủ tục:

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Trình tự thực hiện:

+ NNT đã được cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế nhưng bị mất giấy chứng nhận Đăng ký thuế thì NNT phải làm văn bản đề nghị CQT cấp lại giấy chứng nhận ĐKT, văn bản này gửi cho CQT trực tiếp quản lý NNT

Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở Cục thuế

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (bản sao có chứng thực)

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

+ Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của NNT

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy chứng nhận

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ Quy định tại Điểm 2.10 Mục I Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Bạn click vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/
THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: …………………………………………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế): ………………………………………………………….

…………………………………………………….…………………………………………………………………

2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………………………………….

4. Lý do đề nghị cấp lại: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế./.

Ghi chú:
– Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Nên xem  Tại sao MacBook bị nóng? 12 cách giảm nhiệt nhanh chóng, hiệu quả

Related Articles

Back to top button
You cannot copy content of this page