Tin Tức

Quyết định bổ sung trách nhiệm công việc

Tên đơn vị:…..

————-

Số: …../……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——– o0o ——-

……,ngày…..tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ sung trách nhiệm công việc)
__________

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;

Căn cứ vào khả năng làm việc của nhân viên ………………………………..;

Xét theo đề nghị của ………………………….. – Trưởng phòng Hành chính nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quyết định bổ sung trách nhiệm công việc mới cho Ông (bà) ………………… hiện đang công tác tại vị trí …………………… sẽ đảm nhận thêm các công việc liên quan đến ………………… kể từ ngày …../………/……… Ông (Bà) ………………………… sẽ chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của ………………………………..

Điều 2: Ông (Bà) ……………………………….. sẽ chịu trách nhiệm ………………………………… và các công việc được giao theo sự chỉ đạo của cán bộ quản lý.

Điều 3: Ông (Bà)………………….. và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ……/………/……..

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Phòng HCNS;
– Lưu: HC.

GIÁM ĐỐC

Nên xem  Hướng dẫn tải Autodesk AutoCAD v2019.0.1 ISO, bản x86/x64

Related Articles

Back to top button
You cannot copy content of this page