Tin Tức

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm

Big Data xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc cả năm và kế hoạch dự kiến.

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại
Mã số Quản lý Lao động của đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

…………., ngày……. tháng……… năm………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM /6 THÁNG CUỐI NĂM (HOẶC CẢ NĂM …… )
VÀ DỰ KIẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM /6 THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC CẢ NĂM)

Kính gửi: – Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố – Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 10

Big Data văn bản để xem thêm chi tiết.

Nên xem  Firefox 84 có thể sẽ cho phép mở nhiều cửa sổ Picture-in-Picture

Related Articles

Back to top button
You cannot copy content of this page