Tin Tức

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục thể chất lớp 6 sách Cánh diều

Tiết thứ

Loại tiết (phân môn, tăng thời lượng, ôn tập..)

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm dự kiến thực hiện (có thể điều chỉnh khi thực hiện) (3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Ghi chú (nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung…)

Học kỳ 1

Chủ đề 1: Bài thể dục liên hoàn (7 tiết)

1

Thực hành

Bài 1: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 1 đến 11)

2

Tuần 1

Còi, nấm thể thao, hình ảnh động tác

Sân trường

2

3

Thực hành

Bài 2: Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 12 đến 23)

2

Tuần 2

Còi, nấm thể thao, hình ảnh động tác

Sân trường

4

5

Thực hành

Bài 3: Bài TD liên hoàn

(từ nhịp 24 đến 30)

3

Tuần 3, 4

Còi, nấm thể thao, hình ảnh động tác

Sân trường

6

7

Chủ đề 2: Chạy cự li ngắn (10 tiết)

8

Thực hành

Bài 1: Các động tác bổ trợ kỹ thuật chạy cự li ngắn:

2

Tuần 4, 5

Còi, nấm thể thao, tranh kỹ thuật động tác

Sân trường

9

10

Thực hành

Bài 2: Chạy giữa quãng

2

Tuần 5, 6

Còi, nấm thể thao, tranh kỹ thuật động tác

Sân trường

11

12

Thực hành

Bài 3: Xuất phát và chạy lao sau xuất phát

3

Tuần 6, 7

Còi, nấm thể thao, tranh kỹ thuật, cờ XP

Sân trường

13

14

15

Thực hành

Bài 4: Chạy về đích

3

Tuần 8, 9

Còi, nấm thể thao, , cờ XP . Đồng hồ, bóng.

Sân trường

16

17

18

Thực hành

Nên xem  Cách lồng ghép hình ảnh vào chữ trong Word cực độc đáo, sáng tạo

Kiểm tra đánh giá GK I (Nội dung do GV chọn)

1

Tuần 9

Còi, nấm thể thao, , cờ XP . Đồng hồ, bóng.

Sân trường

Chủ đề 3: Ném bóng (14 tiết)

19

Thực hành

Bài 1: Các động tác bổ trợ kỹ thuật ném bóng

3

Tuần 10, 11

Còi, bóng, tranh (ảnh) động tác, nấm thể thao,

Sân trường

20

21

22

Thực hành

Bài 2: Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.

5

Tuần 11, 12, 13

Còi, bóng, tranh (ảnh) động tác, nấm thể thao,

Sân trường

23

24

25

26

27

Thực hành

Bài 3: Chuẩn bị chạy đà và chạy

2

Tuần 14

Còi, bóng, tranh (ảnh) động tác, nấm thể thao,

Sân trường

28

29

Thực hành

Kiểm tra đánh giá cuối HK I (Nội dung do chọn)

2

Tuần 15

Còi, nấm thể thao, tranh kỹ thuật, cờ XP

Sân trường

30

31

Thực hành

Bài 3: Chuẩn bị chạy đà và chạy (tiếp)

4

Tuần 16, 17

Còi, bóng, tranh (ảnh) động tác, nấm thể thao,

Sân trường

32

33

34

Chủ đề 4: Chạy cự li trung bình (8 tiết)

35

Thực hành

Bài 1:Các động tác bổ trợ kỹ thuật chạy cự li trung bình.

2

Tuần 18

Còi, nấm thể thao, cọc tiêu, bóng.

Sân trường

36

Học kỳ II

37

Thực hành

Bài 2: Chạy giữa quãng trên đường thẳng, đường vòng

2

Tuần 19

Còi, nấm thể thao, tranh (ảnh) kỹ thuật, dây nhảy

Sân trường

38

39

Thực hành

Bài 3: Xuất phát, tăng tốc sau xuất phát và chạy về đích

Nên xem  Free Fire: Những cách hiệu quả chống lại kỹ năng ngụy trang của Ngộ Không

4

Tuần 20, 21

Còi, nấm thể thao, tranh (ảnh) kỹ thuật, dây nhảy

Sân trường

40

41

42

Chủ đề 5: TTTC Đá cầu (24 tiết)

43

Thực hành

Bài 1: Kỹ thuật di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi

4

Tuần 22, 23

Còi, Cầu trinh, cột, lưới, nấm thể thao

Sân trường

44

45

46

47

Thực hành

Bài 2: Kỹ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng mu bàn chân

4

Tuần 24, 25

Còi, Cầu trinh, cột, lưới, nấm thể thao

Sân trường

48

49

50

51

Thực hành

Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ II (Nội dung do GV chọn)

1

Tuần 26

Còi, đồng hồ

Sân trường

52

Thực hành

Bài 3: Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

6

Tuần 26, 27, 28, 29

Còi, Cầu trinh, cột, lưới, nấm thể thao

Sân trường

53

54

55

56

57

58

Thực hành

Kiểm tra, đánh giá cuối học kì II (Nội dung do GV chọn)

3

Tuần 29, 30

Còi, đồng hồ

Sân trường

59

60

61

Thực hành

Bài 3: Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân (tiếp)

2

Tuần 31

Còi, Cầu trinh, cột, lưới, nấm thể thao

Sân trường

62

63

Thực hành

Bài 4: Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân

8

Tuần 32, 33, 34, 35

Còi, Cầu trinh, cột, lưới, nấm thể thao

Sân trường

64

65

66

67

68

69

70

Related Articles

Back to top button
You cannot copy content of this page