Đoạn văn tiếng Anh viết về sự thay đổi của làng quê (8 mẫu)

Viết về sự thay đổi của quê hương bằng tiếng Anh là một đề tài rất hay nằm trong chương trình Tiếng Anh 8 Unit 2.

Viết về sự thay đổi của làng quê bằng tiếng Anh gồm 8 đoạn văn mẫu có dịch được Mobitool tuyển chọn từ bài làm hay của các bạn học sinh trên cả nước. Qua đó giúp các bạn lớp 8 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng viết tiếng Anh ngày một hay hơn và nhanh chóng giải được bài tập Unit 2 Skills Tiếng Anh 8. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Đoạn văn về sự thay đổi của quê hương bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh 

Where I live is a small village on the outskirts of Hanoi. Because of my busy life, I rarely go back to my hometown. Every time I return to my hometown, I first realize the obvious change of my hometown. The village road was now widened and covered with a glossy black plastic. The small houses were replaced by high-rise buildings. Seeing my hometown develop day by day, I feel very happy and proud. Everyone is conscious of keeping the environment clean. Garbage is no longer thrown around and has a very clean and tidy treatment team. The elementary school where I used to attend has also been expanded. Perhaps because there are many people living in my village now, everything needs to be bigger. Sewing and carpentry workshops also began to appear. Thanks to these factories, the overall economy of my village has increased significantly. Every change in my hometown is remembered by me. Every time I return to my hometown, I can’t help but feel proud of this positive development.

Tiếng Anh 

Nơi tôi ở là một làng quê nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Vì cuộc sống bận rộn nên tôi rất ít khi về quê. Mỗi lần về quê tôi đầu nhận ra sự thay đổi rõ rệt của quê hương mình. Con đường làng giờ đã được mở rộng và phủ lên mình một lớp nhựa đen bóng. Những căn nhà nhỏ được thay bằng những căn nhà cao tầng. Nhìn thấy quê hương ngày một phát triển tôi thấy rất vui và tự hào. Mọi người đều có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Rác thải không còn bị vứt lung tung và đã có đội ngũ xử lí vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Trường tiểu học nơi mà tôi từng học cũng đã được mở rộng. Có lẽ vì hiện tại làng tôi đã có nhiều người sinh sống nên mọi thứ đều cần lớn hơn. Những xưởng may, xưởng mộc cũng bắt đầu xuất hiện. Nhờ có những công xưởng này mà kinh tế chung của làng tôi đã tăng lên đáng kể. Mỗi thay đổi của quê hương đều được tôi ghi nhớ lại. Mỗi lần trở về quê hương, nhìn sự phát triển tích cực này trong lòng tôi không khỏi tự hào.

Đoạn văn về sự thay đổi của quê hương bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh 

My home village is now different from the village in my father’s story. In his story, my village is very poor. Everyone live a hard life that time. People lack of food, of money. Now, it is different. People don’t live a hard life anymore. They have enough food, enough money, everyone got a house, and many more things. The only things that doesn’t change is sentiment. Everyone always be very happy. They live together, help each other when they need, that is a luxury. That makes my village a wonderful place for everyone. People are just farmer, but they solidarity in the face of penury. And when they have money in their hands, they still solidarity they are friendly with others, they are helpful, they are good people. Landscape is still like the old days. That river, that mountain. Nature is harmony with people. People live with nature, people product things of nature, and nature always open-handed with people, give them resource for them to build their house. That is what people seek, and they live with it very well. That’s all I can say about my home village, in my opinion, my village is a wonderful place. War does not determine who is right, only who is left:” Ask not what your country can do for you but what you can do for your country”.

Tiếng Việt 

Làng quê tôi bây giờ khác với ngôi làng trong câu chuyện của cha tôi. Trong câu chuyện của anh, làng tôi nghèo lắm. Mọi người đều sống một cuộc sống khó khăn trong thời gian đó. Mọi người thiếu ăn, thiếu tiền. Bây giờ, nó đã khác. Mọi người không còn sống một cuộc sống khó khăn nữa. Họ có đủ thức ăn, đủ tiền, ai cũng có nhà, và nhiều thứ khác nữa. Điều duy nhất không thay đổi là tình cảm. Mọi người luôn rất hạnh phúc. Họ sống cùng nhau, giúp đỡ nhau khi cần, đó là điều xa xỉ. Điều đó làm cho ngôi làng của tôi trở thành một nơi tuyệt vời cho tất cả mọi người. Mọi người chỉ là nông dân, nhưng họ đoàn kết khi đối mặt với tình trạng thiếu thốn. Và khi họ có tiền trong tay, họ vẫn đoàn kết, họ thân thiện với người khác, họ giúp đỡ, họ là người tốt. Cảnh vẫn như ngày xưa. Sông đó, núi đó. Thiên nhiên giao hòa với con người. Con người sống với thiên nhiên, con người là sản phẩm của thiên nhiên, và thiên nhiên luôn mở lòng với con người, cho họ nguồn lực để họ xây dựng ngôi nhà của mình. Đó là những gì mọi người tìm kiếm, và họ sống với nó rất tốt. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về ngôi làng quê hương của mình, theo quan điểm của tôi, làng tôi là một nơi tuyệt vời. Chiến tranh không phân định ai đúng, ai trái: “Không hỏi đất nước của bạn có thể làm gì cho bạn mà bạn có thể làm gì cho đất nước của bạn”.

Viết về sự thay đổi của làng quê bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh 

Today, countryside has changed a lot. It is becoming busier and more modern. The traffic is becoming busier. The street are getting newer and cleaner. The houses are becoming taller, more beautiful and comfortable. More school, clinics, hotels and office buildings are being built and modernized. There are more playgrounds for children and more entertainment and sports centers for all kinds of people. Almost every village has been electricfied, almost houses has electricity. the life of countryside is becoming easier and easier.

Tiếng Việt 

Ngày nay, nông thôn đã thay đổi nhiều. Nó đang trở nên bận rộn hơn và hiện đại hơn. Giao thông ngày càng bận rộn. Đường phố ngày càng mới và sạch đẹp hơn. Những ngôi nhà ngày càng cao, đẹp và tiện nghi hơn. Nhiều trường học, trạm y tế, khách sạn và cao ốc văn phòng đang được xây dựng và hiện đại hóa. Ngày càng có nhiều sân chơi cho trẻ em và nhiều trung tâm giải trí, thể thao dành cho mọi đối tượng. Hầu như làng nào cũng đã có điện, hầu như nhà nào cũng có điện. cuộc sống của vùng quê ngày càng trở nên dễ dàng hơn.

Viết về sự thay đổi của làng quê bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh 

My village is, it’s changing and becoming more modern day by day. In the past, my hometown was very poor, everyone went to work all day to have money to spend for their lives. But today, things have grown, there are textile factories. People like to work from home through technology. Children are focused on learning more. But it also had a bad thing, land was used to build buildings. Children lose their play space. I hope my village will flourish but not harm the people.

Tiếng Việt 

Làng tôi đang thay đổi và trở nên hiện đại hơn từng ngày. Ngày xưa quê tôi nghèo lắm, ai cũng đi làm cả ngày để có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng ngày nay, mọi thứ đã phát triển, có những nhà máy dệt. Mọi người thích làm việc tại nhà thông qua công nghệ. Trẻ tập trung vào việc học hơn. Nhưng nó cũng có một điều tồi tệ, đất được sử dụng để xây dựng các tòa nhà. Trẻ em mất không gian vui chơi. Mong làng mình hưng thịnh nhưng không hại dân.

Viết về sự thay đổi của quê hương bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh 

Where I was born and grew up in Hanoi. The city’s children is a growing modern city. Roads wander wide. The way the two buildings grow up san suicide. Hanoi’s most beautiful at night, then coats the city as a new coat. Where Where electric lighting as I am sa. They are the parents area for walking in the West Lake. In the air is cool and fresh. Lake blue, like a cosmic giant carpet. Coastal lakes are found standing tilt touches down in their reflected nothing more of a young woman doing coast. I am very proud of themselves as citizens Hanoi. The people of Hanoi elegance and hospitality.

Tiếng Việt 

Nơi tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Trẻ em của thành phố là một thành phố hiện đại đang phát triển. Đường đi thênh thang. Cách hai tòa nhà mọc lên san sát. Hà Nội đẹp nhất vào ban đêm, sau đó khoác lên thành phố một lớp áo mới. Ở đâu Điện thắp sáng như tôi sa. Họ là khu phụ huynh đi dạo Hồ Tây. Trong không khí mát mẻ và trong lành. Mặt hồ trong xanh, như một tấm thảm khổng lồ vũ trụ. Các hồ ven biển được tìm thấy nghiêng đứng chạm xuống phản chiếu của chúng không khác gì một thiếu nữ đang làm bờ biển. Tôi rất tự hào về mình là công dân Hà Nội. Con người Hà Nội thanh lịch và mến khách.

Viết về sự thay đổi của làng quê bằng tiếng Anh – Mẫu 6

Tiếng Anh 

My hometown has changed more positively. The first change is the clothing style of local people. They are wearing more fashionable clothes with many different modern styles. Secondly, they have a better life with many up-to-date home appliances such as TV, air-conditioned; refrigerator. Thirdly, internet has made a big influence on reading habit. People no longer buy newspaper, magazines. Infrastructure are improved a lot. Schools have more educational equipment and hospitals are bigger and cleaner. More and more roads are made of cement instead of dirt like in the past so it is very easy to travel on.

Tiếng Việt 

Quê tôi đã thay đổi tích cực hơn. Thay đổi đầu tiên là phong cách trang phục của người dân địa phương. Họ được mặc những bộ quần áo thời trang hơn với nhiều phong cách hiện đại khác nhau. Thứ hai, họ có cuộc sống tốt hơn với nhiều thiết bị gia dụng hiện đại như TV, máy lạnh; tủ lạnh. Thứ ba, internet ảnh hưởng không nhỏ đến thói quen đọc sách. Người dân không còn mua báo, tạp chí. Cơ sở hạ tầng được cải thiện rất nhiều. Trường học có nhiều thiết bị giáo dục hơn và bệnh viện to hơn và sạch hơn. Ngày càng có nhiều con đường được làm bằng xi măng thay vì đường đất như trước đây nên việc đi lại rất dễ dàng.

Viết về sự thay đổi của làng quê bằng tiếng Anh – Mẫu 7

Tiếng Anh

Every day we wake up to something new. We ourselves try to be better every day, so is our homeland. My hometown has changed a lot. When I was a child this place was still a small and poor village. Most people still travel by bicycle. Children like us just play folk games. Everywhere in the village are old and tree-lined houses. Today everything has changed. Many high-rise buildings were built. The small village roads have now all been refurbished to become wide and clean. Every day, a lot of cars pass through here. The number of people living here has also increased significantly. Schools and other social buildings were also remodeled to become more modern and beautiful. Now, my hometown has a completely new look, but the human feelings have not changed. Everyone is always loving and ready to help each other. I love my hometown.

Tiếng Anh

Mỗi ngày chúng ta thức dậy đều đón những điều mới mẻ. Bản thân chúng ta mỗi ngày đều cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn, quê hương của chúng ta cũng vậy. Quê hương của tôi đã thay đổi rất nhiều. Ngày tôi còn nhỏ nơi này vẫn là một ngôi làng nhỏ và nghèo. Mọi người hầu như vẫn di chuyển bằng xe đạp. Lũ trẻ con như chúng tôi chỉ chơi những trò chơi dân gian. Khắp nơi trong làng đều là những ngôi nhà cũ kỹ và rợp bóng cây. Ngày nay mọi thứ đã thay đổi. Rất nhiều những ngôi nhà cao tầng được xây dựng lên. Những con đường làng nhỏ bé giờ đã đều được tân trạng trở nên rộng lớn và sạch sẽ. Mỗi ngày đều có rất nhiều xe cộ chạy qua đây. Số lượng người dân sinh sống ở đây cũng tăng lên đáng kể. Những trường học và các công trình xã hội khác cũng được tu sửa trở nên hiện đại và đẹp hơn. Bây giờ, quê hương tôi đã có diện mạo hoàn toàn mới nhưng tình cảm con người thì không hề thay đổi. Mọi người luôn yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Tôi yêu quê hương của mình.

Viết đoạn văn về sự thay đổi của quê hương bằng tiếng Anh – Mẫu 8

Tiếng Anh 

There are a lot of changes in my village in the recent years. The roads in the village are now very easy to travel on because they are made with cement and brick instead of dirt like in the past. Many villagers have TV and modern electric devices which help them know more about life in the country and even around the world. We had no TVs before and our knowledge was very little. Now we can watch TV, read newspaper and have more chances to do business with others. We also have the Internet which helps us communicate easily and conveniently. Although this development is basically good, it also has some negative effects. Some factories cause air and water pollution. More entertainment centres have been set up. It makes some young people become lazier and they only want to play, they don’t want to study hard anymore. I hope that they won’t be addicted to entertainment and will study for the sustainable development of their family and their country.

 Tiếng Việt

Có rất nhiều thay đổi trong làng của tôi trong những năm gần đây. Đường làng ngõ xóm bây giờ đi lại rất dễ dàng vì được làm bằng xi măng, lát gạch thay vì đường đất như ngày xưa. Nhiều người dân trong làng có TV và các thiết bị điện hiện đại giúp họ hiểu biết thêm về cuộc sống trong nước và thậm chí trên thế giới. Trước đây chúng tôi không có TV và kiến ​​thức của chúng tôi rất ít. Bây giờ chúng ta có thể xem TV, đọc báo và có nhiều cơ hội kinh doanh với những người khác. Chúng tôi cũng có Internet giúp chúng tôi giao tiếp dễ dàng và thuận tiện. Mặc dù sự phát triển này về cơ bản là tốt nhưng nó cũng có một số tác động tiêu cực. Một số nhà máy gây ô nhiễm không khí và nước. Nhiều trung tâm giải trí đã được thiết lập. Nó làm cho một số bạn trẻ trở nên lười biếng hơn và họ chỉ muốn chơi, không muốn học chăm chỉ nữa. Tôi hy vọng rằng các em sẽ không bị nghiện giải trí và sẽ học tập vì sự phát triển bền vững của gia đình và đất nước.

Leave a Comment

You cannot copy content of this page