Biểu mẫu thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường – Phụ lục II-27

Biểu mẫu thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

  • Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội
  • Biểu mẫu cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
  • Biểu mẫu thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Phụ lục II-27

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

TÊN DOANH NGHIỆP

_______

Số: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…….., ngày …. tháng … năm …..

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế……………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp …/…/ Nơi cấp:

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh ngliìệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và đăng ký thay đổi nội dung cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường như sau đây: (Doanh nghiệp chọn và kê khai vào mục tương ứng với nội dung thông báo thay đổi)

Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:

a. Nội dung các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp cam kết giải quyết

Nội dung đã cam kết lần gần nhất:

Nội dung cam kết sau khi thay đổi và lý do thay đổi.

b. Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp

Nội dung đã cam kết lần gần nhất:

Nội dung cam kết sau khi thay đổi và lý do thay đổi.

Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

Thời hạn đã cam kết lần gần nhất:

Thời hạn sau khi thay đổi và lý do thay đổi:

Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

Mức lợi nhuận giữ lại đã cam kết lần gần nhất:

Mức lợi nhuận giữ lại sau khi thay đổi và lý do thay đổi:

Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:

Nội dung đã cam kết lần gần nhất:

Nội dung cam kết sau khi thay đổi và lý do thay đổi:

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Thay đổi nội dung Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)1

———————–

1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment

You cannot copy content of this page